Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ O škole §

Školský rok na Oxforde trvá 2 mesiace a počas tejto doby prebiehajú na škole on-line hodiny, ktoré sú vopred oznámené. Počas týchto hodín sa žiaci zapájajú do priebehu vyučovania a môžu byť aj odmenený bodmi alebo galeónmi za ich snaživosť a podobne.

Oxfordská univerzita sa rozdeľuje na tri časti: základnú, strednú a vysokú školu. Spolu tu môžete stráviť 7 alebo 9 rokov podľa toho, na ktorej časti školy skončíte. Tí, ktorí prepadnú si môžu pobudnúť na škole aj dlhšie. Avšak čarodejníci môžu prepadnúť len na základnej a strednej škole. Ak nebudete mať dostatočné známky na vysokej škole budete vylúčený. Keď máte záujem o pokračovanie v štúdiu na vysokej škole alebo o jeho ukončenie musíte to oznámiť. Čarodejníci, ktorí chcú ísť na už spomínanú vysokú školu musia o to preto požiadať a podľa výsledkov v doterajšej výučbe bude ich žiadosť prijatá alebo zamietnutá.

 

Základná škola – na tejto škole budete 4 roky, učia sa tu len základné poznatky, ktoré vám však nestačia na to, aby ste mohli vykonávať nejakú prácu. Z tejto školy musíte pokračovať v študovaní na strednej škole.

Stredná škola – na tejto škole budete 3 roky, dosiahnete tu rozšírené poznatky zo všetkých oblastí. Táto škola vám stačí, aby ste mohli pracovať, no len v niektorých zamestnaniach. Na konci tejto školy máte TVV (Testy všeobecnej vzdelanosti), z ktorých sa berú známky do zamestnaní a tiež na prípadnú vysokú školu. 

Vysoká škola – na tejto škole budete 2 roky. Dosiahnete tu najvyššie poznatky a táto škola je niečo ako nadstavba. Na konci tejto školy máte NTČI (Nadštandardné testy čarodejníckej inteligencie),na ktorých ste vyhlásení za kvalifikovaných ak ste teda úspešne doštudovali. 

...

TVV – testy všeobecnej vzdelanosti

NTČI – nadštandardné testy čarodejníckej inteligencie

§ Vyučovanie §

Vyučovanie na Oxforde sa koná prostredníctvom online hodín,
na ktorých sú žiaci aj učitelia v dohodnutom čase prítomní, teda sú online v niektorej z učební.

Dohodnúť presný čas a dátum online vyučovacej hodiny sa dá v niektorej z učební.

Učiteľ musí minimálne 5 dní pred online vyučovacou hodinou oznámiť, kedy a kde sa uskutoční táto vyučovacia hodina, aby mali študenti čas túto informáciu postrehnúť a prispôsobiť sa nej, prípadne sa popredu ospravedlniť z neprítomnosti na hodine, ak na to budú mať vážny dôvod. Snažte sa však dohodnúť taký termín, ktorý bude vyhovovať všetkým, i keď nikdy nemôžeš vyhovieť všetkým.

Naraz sa môže konať aj viacero online vyučovacích hodín. Je tu však jedna podmienka. Nesmú to byť vyučovacie hodiny dvoch alebo viacerých predmetov, na ktoré chodí ten istý študent. Študent sa totiž nemôže rozdvojiť a byť na dvoch vyučovaniach naraz. Informácie o tom kto na ktoré predmety chodí sa dozviete v riaditeľni po spýtaní.

Ak ste si čítali sekciu ,,Známky a známkovanie", ktorá je troška nižšie, mohli ste sa tam dočítať, že na Oxforde sa dá pri veľmi dobrom prospechu preskočiť ročník. Má to však jednu výnimku. Nedá sa preskočiť siedmy ročník, čo je posledný ročník na strednej škole.
Na konci tohto ročníka sa totiž robia TVV (Testy všeobecnej vzdelanosti). Podobne sa nedajú preskočiť ani dva ročníka na vysokej škole, pretože patria medzi najdôležitejšie.

...

Podľa toho, v ktorom ročníku sa študent nachádza, podľa toho sa tiež musí prihlasovať na predmety. Každý ročník má totiž určený minimálny počet predmetov, na ktoré sa musí študent prihlásiť.

Aby študent základnej školy postúpil do nasledujúceho ročníka, musí každý zapísaný predmet zvládnuť minimálne na známku C. Ak získa horšiu známku robí test prípadne prepadá.

Aby študent strednej školy postúpil do nasledujúceho ročníka musí každý zapísaný predmt zvládnuť minimálne na známku C. Ak získa horšiu známku, tak podobne ako študent základnej školy robí test prípadne prepadne.

Študent vysokej školy musí všetky zapísané predmety zvládnuť na známky A,B prípadne C, aby mohol robiť NTČI a byť vyhlásený za kvalifikovaného čarodejníka. Ak bude mať horšiu známku ako C bude zo školy vylúčený. V tomto prípade bude mať len TVV alebo môže požiadať o nové štúdium na vysokej škole. Bude si musieť ale zopakovať obidva ročníky na tejto škole, čiže 8 a 9 ročník.

Ročník

Počet zapísaných
predmetov

1.

minimálne 3

2.

minimálne 3

3.

minimálne 4

4.

minimálne 5

5.

minimálne 6

6.

minimálne 7

7.

minimálne 8

8.

minimálne 9

9.

minimálne 9

§ TVV & NTČI §

TVV

(Testy všeobecnej vzdelanosti)

TVV sa robia na konci posledného ročníka strednej školy, čo je celkovo v poradí siedmy ročník Oxfordskej univerzity. Tieto testy sa robia z predmetov, ktoré si študent môže ľubovoľne zvoliť. TVV však môže robiť len z tých predmetov, na ktoré chodil aspoň dva školské roky a mal z nich celkový priemer minimálne na známku C. Výsledky týchto testov sa tiež berú pri prijímaní na vysokú školu, prípadne pri žiadaní o zamestnanie. Od výberu predmetov na TVV závisí aj výber predmetov na NTČI. NTČI sa totiž môžu robiť len z predmetov, z ktorých sa robili TVV. V druhom prípade, teda ak študent nepokračuje v štúdiu na vysokej škole stáva sa z neho ,,imperfecto kvalifikovaný čarodejník", čo znamená v preklade ,,čarodejník, ktorý nedosiahol úplnú kvalifikáciu". Takýto čarodejník sa však môže ešte vrátiť k študovaniu, pokiaľ neuplynuli dva roky od ukončenia jeho štúdia.


...


NTČI

(Nadštandardné testy čarodejníckej inteligencie)

NTČI sú testy, ktoré sa robia v záverečnom 9 ročníku štúdia na Oxfordskej univerzite. Tieto testy sa môžu robiť len z tých predmetov, z ktorých máte spravené TVV. NTČI sa nedajú robiť z predmetov, z ktorých nemáte spravené TVV. I tu však existuje jedna výnimka. Ňou je, že ak ste dotyčný predmet študovali aspoň 5 rokov, máte akú takú nádej, že z tohto predmetu budete môcť robiť NTČI, hoci z neho nemáte spravené TVV. O to však musíte požiadať a po podrobnom zvážení Vašej žiadosti Vám ju schvália alebo nie.
NTČI sú zvládnuté vtedy, ak ste všetky vybrané predmety zvládli na známku A, B prípadne C. Predmety ohodnotené známkou C sa však nerátajú do úspešne zvládnutých a tým pádom ani nie sú zapísané do výsledkov NTČI.
NTČI nie sú zvládnuté vtedy, ak ste z niektorého predmetu dostali známku D, E alebo F. V tomto prípade neplatí ako pri známke C, že dotyčný predmet sa nezapíše do výsledkov. Nezachráni Vás ani to, že ostatné predmety ste zvládli na známky A a B. A práve toto neúspešné zvládnutie NTČI je jediným prípadom, pri ktorom sa na vysokej škole povoľuje opakovať ročník. V iných prípadoch sú študenti vylúčení a musia začať študovať odznovu. Z týchto informácií teda jasne vyplýva, že tieto testy nie sú hračka. Pilne sa teda učte, aby ste sa zaradili medzi tých, ktorí týmito pre niekoho hororovými testami prešli.

§ Pravidlá školy §

 

1. Žiaci aj kvalifikovaní čarodejníci majú zakázané nadávať a musia
sa v priestoroch Oxfordu a okolia správať slušne.

2. Žiaci aj kvalifikovaní čarodejníci nesmú prezrádzať heslá do fakultných
klubovní a do ďalších častí, kde majú prístup len oni a čarodejníci, pre
ktorých je toto miesto vyhradené.

3. Žiaci aj kvalifikovaní čarodejníci by nemali zapĺňať Otázky/Odpovede,
Riaditeľňu, Oznamovú tabuľu atď zbytočnými príspevkami.

4. Každý žiak a kvalifikovaný čarodejník musí školu navštíviť minimálne
dva razy za týždeň. Ak sa tak nestane vyhradzujeme si právo Vás zo
školy vyhodiť. Lepšie je preto oznámiť vopred riaditeľke alebo
ministrovi / ministerke mágie, že budete dlhšie neprítomný.

5. Je zakázané vydávať sa za niekoho iného než kým ste, podpisovať sa
a vkladať príspevky pod cudzím menom!!! Ak takéto niečo spravíte
a zistí sa to budete zo školy okamžite vyhodený.

6. Všetci Oxfordčania by mali vedieť hrať RPG a používať ju. Tí ktorí ju
hrať nevedia budú mať možnosť sa ju hrať naučiť.

Pravidlá sa snažte neporušovať, pretože sa s Vami nikto nebude hrať !

Vyhradzujeme si právo tieto pravidlá kedykoľvek a akokoľvek zmeniť !!!

 

§ Pravidlá rodín § 

V čarodejníckom svete sa nachádzajú e-rodinky. Fungujú tak isto ako tie muklovské a keďže aby všetko fungovalo tak ako má i pre tieto e-rodinky sú určené pravidlá.

1. Kompletnú rodinu si môžu vytvoriť len kvalifikovaný čarodejníci

a čarodejníci, ktorí navštevujú vysokú školu.

2. Čarodejníci, ktorí chodia na vysokú školu si môžu vytvoriť kompletnú
rodinu tak ako
kvalifikovaní čarodejníci, no nemôžu mať vlastné deti
pokiaľ nedoštudujú.

3. Čarodejníci základnej a strednej školy môžu mať rodičov, starých
rodičov, tety, ujov atď. dokonca môžu mať aj súrodencov. Nemajú však

právo vytvoriť si manželský vzťah a všetko čo je s ním spojené napr.:
počatie dieťatka.

4. Ak sa chcú dvaja čarodejníci zosobášiť nemusia byť rovnakej rasy, ak
však nejde o úplne protikladné rasy. V takom prípade je manželstvo
zamietnuté.

5. Ak chcú mať zosobášení čarodejníci vlastné deti musia byť rovnakej

rasy ako jeden z rodičov, no ak si chcú čarodejníci deti adoptovať
nemusia byť rovnakej rasy.

6. Slobodný čarodejník si môže adoptovať maximálne štyri deti. Keby
chcel mať vlastné deti musel by zadať identitu čarodejníka s kým ich
bude mať a v tom prípade by to boli nemanželské deti. K takémuto
zväzku môže dôjsť len vtedy, ak s tým obidve dotyčné osoby súhlasia.

7. Ak má slobodný čarodejník nemanželské deti, môže sa zosobášiť
s ktorýmkoľvek čarodejníkom a môžu mať spolu ešte vlastné
a adoptované deti.
Z detí by sa potom stali nevlastní súrodenci.

8. Ak sa chcú zosobášení čarodejníci rozviesť, deti zostávajú u toho rodiča, na ktorom sa manželia dohodnú, prípadne sa to rieši súdnou cestou. Ak deti navštevujú strednú alebo vysokú školu môžu si vybrať sami u ktorého z rodičov zostanú. Deti, ktoré navštevujú vysokú školu sa
môžu aj osamostatniť. No tie, ktoré navštevujú základnú a strednú školu
musia zostať s jedným z rodičov.

9. Kvalifikovaní čarodejníci môžu mať tiež tety, ujov, starých rodičov,
netere, synovcov, vnučky, vnukov atď. Všetci by však mali byť rovnakej
alebo podobnej rasy. Avšak je jasné, že ak je v rodine ľudí adoptovaný
elf, budú v rodine aj iné rasy a nie
len ľudia.

10. V prípade, že rodičia dieťaťa zahynú, dieťa môže byť adoptované
alebo bude odkázané na pestúnsku starostlivosť, prinajhoršom sa stane
sirotou. Tiež sa oňho môže postarať niekto z rodiny, ak ešte niekoho
má. Prípadne sa ho ujme čarodejník alebo čarodejnícka rodina,
ktorá ho bude vychovávať a starať sa oň až do dospelosti, no žiadne rodinné vzťahy medzi nimi nemusia byť.

 

§Pravidlá knižnice§

 

1. Ak chce žiak pridať príspevok do knižnice ,môže to byť rôzny žáner
napríklad:
román, poviedka, báseň, povesť atď.

2. Príspevok musí byť upravený a mal by byť s malým počtom pravopisných
chýb.

3. Príspevky môžu mať rôznu tematiku, no najlepšie by bolo ak by išlo
o čarodejnícku tematiku.

4. Príspevky môžu pridávať všetci, dokonca aj kvalifikovaní čarodejníci.

5. Dĺžka básne musí byť minimálne 12 veršov.

6. Dĺžka románu a podobných žánrov musí byť minimálne 150 slov.

7. Žiaci aj kvalifikovaní čarodejníci môžu pridávať príspevky aj na
pokračovanie.

8. Príspevky na pokračovanie môžu byť rozdelené na kapitoly.

9. Z diel, ktoré budú mať viacej pokračovaní, môžu byť vytvorené knihy, za
ktoré
žiak alebo kvalifikovaný dostane vyznamenanie a galeóny s bodmi.
Vyznamenanie bude zapísané do vzácnej kroniky.

10. Príspevky môžu byť ako knihy uvedené hneď, no musíte to oznámiť
vedúcemu
knižnice.

 

Za poviedku (a ďalšie takéto formy) je udelených 70 bodov a 50 galeónov. 

Za knihu (s vlastnou čarodejníckou tematikou ,básničkami alebo poviedkami a podobným materiálom) je udelených 200 bodov a 300 galeónov. 

Za báseň je udelených 50 bodov a 30 galeónov. 

§ Vyučovacie §

§ predmety §

 • Čarovanie – Mávať prútikom odušu, tak to sa robí na tomto predmete. Nie však všelijako, ale podľa presných pohybov. Na čarovaní sa naučíte rôzne kúzla a ich účinky, ktoré sa používajú v každodennom živote čarodejníkov. Sami si tiež vyskúšate vymyslieť vlastné kúzla a tie najlepšie za zapíšu do knihy kúziel. Toto chce však dlhú prax.
 • Elixíry – Prinútiť niekoho vravieť pravdu, prípadne ho uspať. Na to Vám postačí malá flaštička s konkrétnym elixírom, ktorý sa naučíte namiešať na hodine Elixírov. Aj tu si sami vyskúšate nejaký ten elixírik vymyslieť. No najskôr sa budete musieť naučiť potrebné veci.
 • Dejiny Oxfordu – Ako vznikol čarodejnícky svet? A kto založil Oxfordskú univerzitu? Kto bol ten či onen čarodejník? Odpovede na tieto, no i ďalšie otázky sa dozviete na tomto predmete. Učí sa tu totiž všetko o čarodejníckom svete. Tiež sa vymýšľajú príbehy o histórii a tie najlepšie a najdôveryhodnejšie možu byť pridané do dejín Oxfordu.
 • Obrana proti rôznym bytostiam – Čo treba spraviť ak na mňa zaútočí nejaká nebezpečná bytosť? A ktorá je vlastne nebezpečná? To všetko, slabé i silné miesta Vášho protivníka, určuje druh rasy. A kde inde ako na hodine Obrany proti rôznym bytostiam, Vás s týmto oboznámia?
 • Veštenie – Čo ma čaká a nemynie v budúcnosti? Na to Vám odpovedia karty, kryštášová guľa prípadne iné zaujímavé predmety. Stačí si zaskočiť na hodinu Veštenia a dobre sa naučiť umeniu veštenia. Ak Vám to však nepôjde, nelámte si hlavu. Každý máme nadanie na niečo iné.
 • Fantázia – Radi fantazírujete či si len pred spaním v hlave tvoríte a predstavujete rôzne príbehy? A prečo ich nedať na pergamen? Toto Vám ponúkajú hodiny Fantázie, kde užitočne využijete svoju fantáziu a dar písania. No nielen to. Takisto sa tu dá vymyslieť zdokonalenie školy, prípadne spraviť nejaká anketa so študentmi.
 • Čarovné zvery a čarovné byliny– Nemáte ani poňatia čo behá po čarodejníckom svete? Čo na Vás môže spoza kríčka vyskočiť? Nepoznáte rastliny a ich účinok? To sa dá ľahko naučiť. Stačí sa len prihlásiť na tento predmet a o pár rokov máte poznatky o čarovných zveroch a bylinách v malíčku.
 • Zázračné šifry a tajomné jazyky – Nerozumiem tejto šifre. Neviem preložiť tento text. Tak to sú typické vety čarodejníkov, ktorí sa neučili šifry a jazyky, ktoré sa používajú na tajné dorozumievanie. Ak však nechcete patriť k tejto skupinke, prihláste sa na predmet a zahaste nevedomosť v tejto oblasti. Prípadne si vytvorte vlastnú šifru či jazyk, ktorému budú rozumieť len zasvätení.
 • Elfština – Elfština, ten krásny a tajomný, no zároveň i veľmi ťažký jazyk prvých čarodejníkov. Ovláda ho len veľmi málo elfov nehovoriac o ostatných bytostiach. Do jeho krásy a čarov Vás vtiahnu hodiny Elfštiny, kde sa naučíte jeho základy. Keďže ale i elfovia majú svojich slávnych čarodejníkov, dejiny, prípadne svet budete získavať poznatky i o nich.
 • Mukloviny v oxfordskom svete – Ako môžu muklovia žiť bez kúziel? A na čo im je táto zvláštna vecička? Tieto otázky trápia čarodejníkov už dlhé veky. Aby ste i vy patrili k tým vzdelanejším a lepšie poznali muklov, na to vznikol tento predmet. Ak sa teda chcete o nich niečo naučiť stačí prísť na hodinu tohto predmetu.
 • Biela a čierna mágia – Neexistuje nič čo by bolo len dobré alebo zlé. To isté platí aj pre mágiu, ktorou sa zaoberá tento predmet. Ak teda chcete vedieť rozlísiť dobro od zla, chcete poznať ich základné rozdiely či slávne boje medzi jej dvomi stranami, prídte na hodinu tohto predmetu, ktorý Vám v budúcnosti určite pomôže. Či sa však v dospelosti prikloníte k čiernej alebo bielej mágii, to je už len na Vás.
 • Lietanie - Milujete metlobal a nemyslíte na nič iné ako na to, kedy znova budete môcť nasadnúť na svoju metlu? Alebo sú Vám tieto veci úplne neznáme a chceli by ste sa ich naučiť? Máme pre Vás riešenie. Upalujte na hodinu Lietania, kde sa naučíte všetko o ňom, jeho dejinách, metlobale i jeho tímoch. Ak budete dobrí, možno Vás zoberie profesor/profesorka na metlobalové ihrisko zahrať si tento najpopulárnšjeí čarodejnícky šport.

§ Známky §

§ známkovanie §

 

Na Oxforde je zavedený abecedný spôsob známkovania, čiže známky sú veľké tlačené písmená. Každé z týchto písmen má svoju hodnotu a na konci roka sa z hodnôt počíta priemer, ktorý sa prikláňa k lepšej alebo horšej známke. Okrem toho žiaci získavajú body a galeóny za ich aktivitu na vyučovacích hodinách (najviac môžu získať 15 bodov a galeónov za jednu správnu odpoveď)


...

& Hodnoty známok &

A ..... 100 %

B ..... 75 %

C  ..... 55 %

D ...... 35 %

E ...... 20 %

F ....... 0 % (túto známku môžete dostať vtedy keď ste nevypracovali
úlohu ....ak ju dostanete na vysvedčenie znamená, že ste
z nejakého
predmetu prepadli)


...

Podľa nasledujúcej stupnice sa riadi riaditeľka školy keď rozhoduje o tom či žiaci postúpili alebo nepostúpili do ďalšieho ročníka. 

100% - 95 % – preskočenie o 1 ročník (napr. z 1.ročníka do 3.ročníka)

94% - 70 % – postup do ďalšieho (nasledujúceho) ročníka

69% - 40 % – skúška, ktorá rozhodne či postúpite do ďalšieho
ročníka alebo nie (robí sa zo všetkých predmetov, z
ktorých ste prepadli)

39% - 0% – prepadnutie, teda žiak zostane v tom istom ročníku,
v ktorom sa nachádzal aj predtým.

...

& Rozsah určujúci výslednú známku &

Výsledná známka

Rozsah známky

A

100% - 90 %

B

89 % - 75 %

C

74 % - 55 %

D

54 % - 35 %

E

34 % - 15%

F

14 % - 0 %

 

§ Zamestnania §

§ na škole §

 • Riaditeľ / riaditeľka Táto osoba musí byť veľmi vzdelaná, príjemná, rozhodná, zodpovedná a musí vedieť riešiť rôzne situácie. Jej úlohou je viesť celú školu.
  Podmienky: ukončená vysoká škola s NTČI, známky sa berú z Čarovania, Elixírov, Dejín Oxfordu, Zázračných šifier a Tajomných jazykov, Bielej a čiernej mágie, Elfštiny a Obrany proti rôznym bytostiam

 • Učiteľ / učiteľka Táto osoba učí žiakov rôzne predmety. Učením ich pripravuje na to aby mohli vykonávať po ukončení školy nejaké zamestnanie. Osoba, ktorá chce byť učiteľom musí byť veľmi vzdelaná, inteligentná, príjemná a mala by mať rada deti.
  Podmienky: ukončená vysoká škola s NTČI, a z predmetu ktorý chcete učiť, okrem toho sa berú známky z Bielej mágie a Čiernej mágie, Obrany proti rôznym bytostiam, Tajomných jazykov a zázračných šifier a Čarovania

 • Sekretárka Toto povolanie si nevyžaduje tak veľa ako povolanie učiteľa. Stačí ak je človek príjemný a má talent na vybavovanie rôznych vecí.
  Podmienky: ukončená stredná škola s TVV, známky sa berú z Tajomných jazykov a zázračných šifier, Čarovania a Elfštiny

 • Zástupkyňa / zástupca Táto osoba pomáha riaditeľke školy tak ako sekretárka. Avšak zástupkyňa má vyššie postavenie. Aj táto osoba by mala byť príjemná aby ju mali všetci radi.
  Podmienky: ukončená stredná škola s TVV, no lepšie by bolo ukončenie vysokej školy, známky sa berú z Čarovania, Dejín Oxfordu, Tajomných jazykov a zázračných šifier, Bielej mágie

 • Vedúci / vedúca knižnice starosti, čítanie a úpravy – Osoba, ktorá sa stane vedúcim knižnice má na starosti uverejňovanie žiackych príspevkov. Zo všetkých príspevkov vyberá tie, ktoré spĺňajú podmienky a sú najlepšie. Tie sú potom vložené do knižnice. Táto osoba musí byť dobrý kritik, tiež musí byť objektívna a musí vedieť odôvodniť svoje rozhodnutia.
  Podmienky: ukončená stredná škola TVV, známky sa berú z Čarovania, Zázračných šifier a Tajomných jazykov a Fantázie

§ Zamestnania §

§ na ministerstve §

 • Hlavný oxfordský minister / ministerka – Táto osoba zodpovedá za chod celého ministerstva a tiež dáva pozor na Oxfordskú univerzitu a ostatné časti čarodejníckeho sveta. Musí byť vzdelaná, pracovitá, príjemná a zodpovedná. Je to vlastne osoba s najvyšším postavením v čarodejníckom svete. Tejto osobe sú tiež adresované ,,súpisy“ (tj. práce s opisom toho čo sa dialo v jednotlivých zamestnaniach). Súpisy poskytujú prehľad o celom čarodejníckom svete a tiež tvoria základy histórie čarodejníkov.
  Podmienky : ukončená vysoká škola s NTČI, známky sa berú zo všetkých predmetov

 • Minister / ministerka – Táto osoba musí mať dobré vzdelanie.
  Je zodpovedná za svoju prácu, no tiež za svoje oddelenie a pracovníkov, ktorí na ňom pracujú. Každý mesiac dostáva od svojich podriadených súpisy, ktoré kontroluje a posiela ich hlavnému ministrovi / ministerke. Táto osoba musí byť zodpovedná, usilovná, pracovitá no príjemnosť tiež nezaškodí.
  Podmienky : ukončená vysoká škola s NTČI, známky sa berú z tých predmetov, ktoré si vyžaduje jej náplň práce.
   • Oddelenie zábavy: ukončená vysoká škola s NTČI, známky sa berú z Fantázie, Veštenia, Bielej a čiernej mágie, Čarovania, Lietania a Dejín Oxfordu
   • Oddelenie školstva: ukončená vysoká škola s NTČI, známky sa berú z Čarovania, Bielej a čiernej mágie, Elfštiny, Dejín Oxfordu, Obrany proti rôznym bytostiam, Zázračných šifier a tajomných jazykov
   • Oddelenie čarovných bytostí: ukončená vysoká škola s NTČI, známky sa berú z Obrany proti rôznym bytostiam, Čarovných bylín a zverov, Bielej a čiernej mágie, Čarovania, Elixírov a Fantázie
   • Oddelenie prijímacích skúšok: ukončená vysoká škola s NTČI, známky sa berú z Elfštiny, Čarovania, Bielej a čiernej mágie, Fantázie, Čarovných bylín a zverov, Obrany proti rôznym bytostiam

 • Pracovník / pracovníčka –táto osoba musí byť usilovná, pracovitá, vzdelaná a príjemná. Jej povolaním je spracovávať žiadosti na ministerstve a byť vždy po ruke svojmu nadriadenému.
  Podmienky: nie sú žiadne mimoriadne, stačí vám len stredná škola s TVV a známky z predmetov, ktoré prislúchajú k jednotlivým oddeleniam. Túto prácu môže vykonávať však takmer každý. Je len na ministrovi / ministerke komu prácu dá a komu nie.
   • Oddelenie zábavy – Máte veľa nápadov ako spestriť život čarodejníkom prostredníctvom rôznym súťaží, kvízov, turnajov, RPG – hier prípadne športov? Tak to je tá pravá práca pre Vás. Pracovníci tohto oddelenia totiž majú na starosti práve vymýšľanie týchto už spomínaných vecí. Na konci mesiaca posielajú súpisy svojmu nadriadenému a podľa počtu zorganizovaných podujatí môžu dostať aj prémie.
    Podmienky: stačí ukončená stredná škola s TVV, známky sa berú z Fantázie, Dejín Oxfordu, Lietania a Čarovania
   • Oddelenie školstva – Túžite dohliadať na študentov a ich pokroky vo výučbe? Staňte sa pracovníkom oddelenia školstva a bude to vašou náplňou práce. Takisto Vám budú chodiť súpisy z Oxfordskej univerzity, ktorá sa stane Vašim hlavným cieľom pozorovania. Nemyslite si však, že to je všetko. Čakajú na Vás i vytvorenia koncoročných testov na univerzitu, pričom Vám rado pomôže Oddelenie prijímacích skúšok. V spolupráci s najvyššími na univerzite, zasa budete schvaľovať štipendiá. Je teda jasné, že musíte mať pekne spracované študijné výsledky jednotlivých študentov. A samozrejme, že na konci mesiaca nezabúdať poslať súpisy nadriadenému. Usilovní a pracovití puntičkári hláste sa.
    Podmienky:
    stačí ukončená stredná škola s TVV, známky sa berú z Čarovania, Elfštiny, Bielej a čiernej mágie, Zázračných šifier a tajomných jazykov, Dejín Oxfordu
   • Oddelenie čarovných bytostí – Aká je rasa? Nie je animág? A nechová náhodou draka? Vie čítať myšlienky? A čia je vlastne rodina? ... Ešte stále neviete odpovedať na tieto otázky pracovníci? Už aj to zistiť a pekne spracovať! Práve vy totiž máte na starosti všetko čo sa týka bytostí na Oxforde, medzi ktoré patria samozrejme aj čarodejníci. Nemôže Vás teda prekvapiť žiadna žiadosť o rodinu, prípadne to, že niekto si kúpil ďalšieho zvieracieho miláčika. A napokon určite Vám rado pomôže aj Oddelenie prijímacích skúšok. Bez jeho spolupráce by ste asi ďaleko nezašli. Veď kto Vám poskytne lepšie informácie o animágoch a schopnostiach čarodejníkov? A taká maličkosť na záver. Nezabudnite na konci mesiaca poslať súpisy nadriadenému.
    Podmienky: stačí ukončená stredná škola s TVV, známky sa berú z Bielej a čiernej mágie, Čarovných bylín a zverov, Čarovania, Obrany proti rôznym bytostiam, Elixírov a Lietania
   • Oddelenie prijímacích skúšok – Ste typy z bohatou fantáziou a originalitou? Tak práve takých potrebuje toto oddelenie. Pracovníci totiž vymýšľajú animágovské testy, organizujú kurzy premiestňovania no ak chcete vedieť čítať myšlienky alebo ovládať iné schopnosti, obráťte sa tiež na nich. Radi však pomôžu aj oddeleniu školstva pri vytváraní koncoročných testov. Veď vravím ochota sama.
    Podmienky: stačí ukončená stredná škola s TVV, známky sa berú z Čarovných bylín a zverov, Čarovania, Bielej a čiernej mágie, Fantázie, Obrany proti rôznym bytostiam a Veštenia

 • Sekretárka – táto osoba pomáha pracovníkom ministerstva a informuje ich o veciach ako sú porady atď. Je hlavnou organizátorkou rôznych akcií a tiež má na starosť spracovanie súpisov do archívov. Tieto súpisy jej pravidelne posiela minister / ministerka mágie. Sekretárka by mala byť milá, pracovitá a ochotná.
  Podmienky: ukončená stredná škola s TVV, známky sa berú z Čarovania, Tajomných jazykov a Zázračných šifier, Čiernej a Bielej mágie.

 • Sudkyňa /sudca - táto osoba pracuje na obhajobách a súdnych sporoch spolu z obhajcami. Mala by byť hlavne spravodlivá a rozhodná.
  Podmienky: ukončená vysoká škola a NTČI , známky sa berú z Veštenia, Fantázie, Čarovania, Bielej mágie a Čiernej mágie, Tajomných jazykov a Zázračných šifier, Obrany proti rôznym bytostiam, Elixírov a Dejín Oxfordu

 • Právnik / právnička  - táto osoba spolupracuje so sudkyňou na súdnych sporoch, pričom sa snaží na súde vyhrať súdny spor v prospech svojho klienta.
  Podmienky: ukončená vysoká škola s NTČI a známky sa berú zo všetkých predmetov.
 • Auror / aurorka - táto osoba zodpovedá, za bezpečnosť v čarodejníckom svete a loví temných čarodejníkov. Mala by byť nebojácna, usilovná, pracovitá a snaživá, no hlavne spravodlivá a spoľahlivá. Podobne ako i oddelenia ministerstva i aurori zasielajú hlavnému ministrovi/ministerke súpisy na konci mesiaca. Nesídlia však na ministerstve, na dákom Oddelení aurorov, ale majú Aurorský brloh v okolí Loovillu.
  Podmienky: ukončená vysoká škola s NTČI a známky sa berú z Bielej a Čiernej mágie, Tajomných jazykov a zázračných šifier, Čarovania, Lietania a Obrany proti rôznym bytostiam

§ Zamestnania na § Oxfordskom

nemocničnom
§ stredisku §

 • Riaditeľ / riaditeľka: táto osoba má na starosti prevádzku nemocnice. Stará sa o všetko s ňou spojené a môžte sa na ňu obrátiť s hocijakým problémom(v oblasti nemocnice).
  Podmienky: ukončená vysoká škola s NTNČ a známky sa berú zo všetkých predmetov. 

 • Doktor / doktorka - táto osoba ošetruje a vyšetruje čarodejníkov. Vykonáva dôležité zdravotnícke procesy.
  Podmienky: ukončená vysoká škola s NTNČ, známky sa berú z Čarovných bylín a Čarovných zverov, Bielej mágie a Čiernej mágie, Obrany proti rôznym bytostiam, Elixírov, Dejín Oxfordu

 • Zdravotná sestra / zdravotný brat: táto osoba pomáha doktorke s rôznymi vecami. Dá sa povedať, že je jej pravou rukou. Jej každodennou prácou je starostlivosť o pacientov.
  Podmienky: ukončená stredná škola s TVV, známky sa berú z Čarovných bylín a Čarovných zverov, Čarovania, Bielej a čiernej mágie, Elixírov  

 • Psychiater, psychiatrička / psychológ, psychologička: tieto osoby sú tiež doktormi, ktorí sa starajú o vašu duševnú stránku. Snažia sa zmierniť vážne problémy a vyriešiť ľahšie. Ak si teda neviete s niečím rady, obráťte sa na nich.
  Podmienky: ukončená vysoká škola s NTNČ, známky sa berú z Bielej mágie a Čiernej mágie, Čarovania, Fantázie, Obrany proti rôznym bytostiam, Čarovných zverov a Čarovných bylín, Dejín Oxfordu a Elixírov.  

§ Platy §

Riaditeľ / riaditeľka školy - 400 galeónov za mesiac

Učiteľ / učiteľka - 300 galeónov za mesiac (ak učí viac predmetov za
každý predmet jednu výplatu)

Zástupca / zástupkyňa riaditeľky školy - 350 galeónov za mesiac

Vedúci / vedúca knižnice - 300 galeónov za mesiac

Psychiatrička / psychologička - 360 galeónov za mesiac

Inšpektor / inšpektorka - 320 galeónov za mesiac

Hlavný /á oxfordský /á minister / ministerka - 600 galeónov za mesiac

Minister / ministerka - 380 galeónov za mesiac

Pracovník / pracovníčka na ministerstve - 360 galeónov za mesiac

Sekretár / sekretárka - 300 galeónov za mesiac

Vlastník / vlastníčka obchodu - 150 galeónov + časť galeónov za
predaný tovar za mesiac

Spolumajiteľ / spolumajiteľka obchodu - 120 galeónov + časť galeónov
za predaný tovar za mesiac

Pracovník / pracovníčka v obchode - 100 galeónov za mesiac

Auror - 360 galeónov za mesiac

Sudkyňa - 450 galeónov za mesiac

Pomocníčka sudkyne - 160 galeónov za mesiac

Kvalifikovaný/á čarodejník/čarodejnica - 100 galeónov za mesiac
(podpora)

Duch - 90 galeónov za mesiac

Riaditeľ /riaditeľka nemocnice - 390 galeónov za mesiac

Doktor /doktorka - 350 galeónov za mesiac

Obhajkyňa / obhajca - 300 galeónov za mesiac + platba zákazníka

§ Avatary §

Niektorí z Vás sa možno pýtajú, čo to ten avatar vlastne je. Jednoducho vysvetlené je to len obyčajný obrázok nejakej osoby, presnejšie obrázok tváre nejakej osoby. Avatar vlastne zachytáva výzor vašej RPG postavy presne tak isto ako fotka napr.: na muklovskom občianskom preukaze. Tento avatar môže byť tvorený tvárou nejakej osobnosti, prípadne anime a manga obrázkami či dokonca Vašou vlastnou fotkou. Na avatare však nesmie byť žiadne zviera či iná vec.


Obrazek
(príklad avataru)

 

Každý študent základnej školy môže mať len jeden avatar.

Každý študent strednej školy môže mať 2 avatary tej istej osoby.

Každý študent vysokej školy môže mať 3 avatary tiež tej istej osoby.

Každý imperfecto kvalifikovaný čarodejník (čarodejník, ktorý nedosiahol úplnú kvalifikáciu) môže mať len 2 avatary.

Každý kvalifikovaný čarodejník môže mať maximálne 5 avatarov, jasné, že tej istej osoby.

 

Každý čarodejník si vyberá osobu na avatar sám a táto osoba mu zostáva na avatare počas celého života.  

 

Osoba na avatare je nemenná, čo znamená, že sa ani nemusíte obťažovať so žiadosťou o jej zmenu. Keď už raz budete mať na avatare Norkis Batista môžete si byť istý tým, že nik iný sa Vám tam neobjaví. V RL svete ste tiež stále rovnaký a nevyzeráte každý deň inak.

 

Študenti môžu mať na avataroch aj dospelé osoby. Ak už chcete mať na avatare dieťa, ktoré sa vekom podobá na Váš momentálny výzor ako napr.: keď ste teraz v RPG svete prvák, máte možnosť si v staršom veku tento avatar zmeniť. Dobre si to však zvážte, lebo osoba na avatare bude musieť byť tá istá len v inom veku alebo aspoň nej podobná. Veď si len predstavte, že na detskom avatare by ste mali modré oči a na dospeláckom zelené. To je predsa nemožné, teda keď nepočítame nižšie spomínaných čarodejníkov.

 

Čarodejníci, ktorí patria k tým najsilnejším vo svete sa môžu stať metamorfomágmi, čo znamená, že si môžu meniť svoj výzor ako sa im chce napr.: prefarbiť si vlasy na zeleno. Keď sa však veľmi ale dostatočne veľmi sústredia a spoja svoje predstavy, túžby a moc do jedného, môžu sa zmeniť úplne, čiže z nich je výzorom úplne nová osoba. Toto však dokážu len tí najmocnejší. A z tohto tiež vyplýva jedna výnimka ohľadne avatarov. Metamorfomágovia totiž môžu mať avatary až dvoch rozličných osôb, i keď avatar osoby, na ktorú sa menia používajú väčšinou len v nevyhnutných prípadoch. Čarodejníci môžu mať 3 metamorfomágovské avatary.